PRESENTATIE PLAN NIEUW DORPSHUIS

PRESENTATIE PLAN NIEUW DORPSHUIS

Category : Nieuws

Woensdag 22 juli zijn de meest actuele plannen rondom ‘t Hart van Loil gepresenteerd. De gemeente Montferland gaf een duidelijke toelichting op het bestemmingsplan en de architect presenteerde het eerste ontwerp van het nieuwe dorpshuis. Zo’n zestig aanwezige mensen konden daarna, in de vorm van een brainstormsessie, op de plannen reageren. De voormalige kerk was voor deze avond geheel volgens de coronaregels ingericht.

Het bestemmingsplan van de gemeente Montferland

Na een welkomstwoord en uitleg over het programma van de avond gaf gastheer Maarten Hoksbergen het woord aan Lucas Meuleman van de gemeente Montferland. Lucas gaf een heldere toelichting op het proces, het bestemmingsplan en de daarbij behorende procedure. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, voorschriften en een plankaart. Die drie elementen vormen samen het juridische planologische jasje om het gehele plan van ’t Hart van Loil.

In het bestemmingsplan is onder meer aangegeven hoe hoog een gebouw mag worden, hoeveel oppervlakte er binnen een bepaald gebied mag worden gebouwd, en welke functies er mogen worden gerealiseerd. Ook is door middel van verschillende onderzoeken aangetoond dat er geen belemmeringen voor de gewenste ontwikkelingen zijn. Op het terrein van de huidige Zomp kunnen volgens het bestemmingsplan maximaal vier woningen gebouwd worden.

Het bestemmingsplan ligt tot en met 18 augustus 2020 ter visie. Binnen deze termijn kan iedereen zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland. Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Architect

Na een korte toelichting door Harm Peters op de architectenkeuze en het verdere proces rondom ’t Hart van Loil tot nu toe, gaf hij het woord aan architect Stephan Roelvink van Duoplan Doetinchem Architecten. Stephan presenteerde vervolgens zijn eerste ontwerp van het nieuwe dorpshuis, ook wel MFA (Multifunctionele Accommodatie) genoemd.

Met een duidelijk verhaal, dat werd ondersteund door functionele illustraties, gaf ook hij een heldere visie op het ‘ideaalplaatje’ dat volgens hem binnen de vastgestelde uitgangspunten realiseerbaar is. Enkele, in eerste instantie, opvallende en verrassende elementen binnen het ontwerp zijn:

  • Het gehele gebouw wordt voorzien van een souterrain dat drie meter verdiept wordt aangelegd. Dat betekent dat de bebouwing ongeveer maar maximaal 5 meter boven het maaiveld uitkomt. Daardoor is de invloed van het gebouw op de omgeving beperkt en blijft de uitstraling van het parkachtige karakter van de omgeving gehandhaafd.
  • Door het verdiept aanleggen is er een ondergrondse verbinding mogelijk tussen het nieuwe gebouw en de voormalige kerk. Hierdoor hoeft het nieuwe gebouw bovengronds niet met de voormalige kerk te worden verbonden en wordt het mogelijk om rondom alle gebouwen vrijliggende en doorlopende paden te ontwerpen.
  • De architect stelt in zijn ontwerp voor om de voormalige bibliotheek te verwijderen om de gewenste opening te creëren en looproutes mogelijk te maken. Ook de bereikbaarheid via de parkeerplaats aan de Kloosterstraat wordt hiermee sterk verbeterd. Daarnaast krijgt, door deze opening, de kerk zijn oude ‘grandeur’ terug.
  • Om ruimte te besparen kan er gebruik gemaakt worden van ‘teamlockers’. Dat zijn kasten waarin elftallen hun kleding hangen, zodat de kleedruimte ook door een ander team gebruikt kan worden. Dat werkt ruimtebesparend en scheelt veel kosten.

Tot zover slechts enkele aspecten uit het ontwerp. Het is onmogelijk om het hele verhaal van de architect hier weer te geven. Wie de complete toelichting van de architect op het ontwerp wil zien en horen, op YouTube staat een filmpje dat op 22 juli gemaakt is: https://youtu.be/lB0DZU1jeQU
*Presentaties beginnen na 7:55 minuten.

Brainstormen

Na de presentatie van architect Stephan Roelvink werden de aanwezigen in negen groepjes verdeeld en was het de hoogste tijd voor de ‘brainstormsessie’.

Hoewel alle aanwezigen enthousiast waren over het ontwerp, kwamen er toch ook veel tips en ideeën op tafel. We noemen er zo maar een paar:

  • De kantine van schuifwanden voorzien, zodat er meerdere kleinere ruimten gecreëerd kunnen worden?
  • Aandacht voor de maximale bouwhoogte van 7 meter in het bestemmingsplan. Is dat wel voldoende als het geheel toch bovengronds gebouwd moet worden?
  • Aandacht voor het aantal vergaderruimten. Zijn die er, nu alle Loilse verenigingen gebruik van het nieuwe gebouw gaan maken, wel voldoende?
  • Is het technisch en financieel mogelijk om een lift te bouwen tussen de nieuwe MFA en de voormalige kerk?
  • Onderzoeken of de trap tussen de nieuwbouw en de voormalige kerk vervangen kan worden door een hellingbaan. Daarmee wordt het geheel een stuk toegankelijker.
  • Er lijkt in dit plan geen ruimte of aandacht te zijn voor het toevoegen van de Sint Jozefschool aan deze locatie. Is dat geen gemiste kans?

Ook dit zijn maar slechts een paar ideeën die uit de brainstormsessie naar voren zijn gekomen. Er is een totaallijst gemaakt met alle suggesties die zijn gedaan en alle vragen die zijn gesteld. De lijst is te vinden op de website van ‘t Hart van Loil: https://hartvanloil.nl/opbrengst-brainstormavond/.

Onder andere deze totaallijst vormt de basis om de plannen weer een vervolg te geven. Zowel de architect als de werkgroepen ‘nieuwbouw en planologie’ en ‘vernieuwing kerk’ zullen alle suggesties en vragen afwegen en de mogelijke verbeterpunten meenemen.

Samensmelten

Een mooie extra opbrengst van de avond was het feit dat bleek dat de plannen van de nieuwe MFA en de kerk nog te veel twee afzonderlijke plannen zijn. In het proces tot nu toe was dat logisch, maar vanaf nu zullen ze meer met elkaar moeten samensmelten. Want vooral qua functionaliteit worden de twee gebouwen ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden.

Financiële haalbaarheid

Zowel het plan van de architect, als de mogelijk te realiseren suggesties van de brainstormavond, zullen binnenkort op financiële haalbaarheid worden getoetst. Dan zal blijken of de mooie ambities uit het eerste conceptplan kunnen worden uitgevoerd, of dat het plan op onderdelen moet worden bijgesteld.

Bedankt

We bedanken Lucas en Stephan voor hun heldere presentaties. Alle aanwezigen bedankt voor het meedenken en jullie betrokkenheid. De mensen van de techniek bedankt voor het verzorgen van het geluid en het streamen van de beelden. En de mensen van de catering bedankt voor het verzorgen van de koffie en de drankjes.

We zijn trots dat ook deze avond weer is gebleken dat we samen goed op weg zijn om iets moois te bouwen!