Ontwikkelingen Werkgroep Kerk

Category : Geen categorie

Het is even stil geweest in de communicatie vanuit de werkgroep Kerk. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Er is inmiddels een Plan van Aanpak gemaakt. Hierin staat beschreven hoe de kerk er in de nabije toekomst uit komt te zien. Bijvoorbeeld met betrekking tot hoe we de klimaatbeheersing gaan doen (verwarming en ventilatie), wat er moet gebeuren op het gebied van veiligheid (nooddeur, vervanging elektra), maar ook over wat er in de huidige kerk behouden moet blijven om het karakter van het gebouw te behouden.

Daarnaast is er ook overleg geweest met het bestuur over bijvoorbeeld de kosten van de aanpassingen en welke zaken prioriteit hebben. Zo kunnen we de belangrijkste zaken eerst oppakken en voorkomen dat we halverwege de plannen met een lege portemonnee zitten.

Tegelijkertijd is er overleg geweest met de monumentencommissie over de (on)mogelijkheden ten aanzien van onze wensen. Hierover zijn we met hen in gesprek. Onze architect Stephan Roelvink (Duoplan Doetinchem) zal hierbij ook aansluiten.

Al met al zitten we nog in de voorbereidende fase, maar er worden mooie stappen gezet!


‘In de Kijker’ voor ’t Hart van Loil

Category : Geen categorie

Af en toe zullen we wat mensen voorstellen die een rol vervullen in de realisatie van ’t Hart van Loil. Hiermee willen we een beeld schetsen van wat zij doen en vinden van de ontwikkelingen. In deze editie de beheerders van de Zomp en de kerk: Geert Wanders en Herman Jansen.

Herman Jansen voor de kerk

Herman Jansen (77) is getrouwd met Elly. Samen wonen ze in de Kloosterstraat en hebben een dochter, een zoon en twee kleinkinderen. Voor zijn pensionering was Herman douaneambtenaar. Herman vervult al sinds 1995 de rol van koster in de kerk. Nadat ’t Hart van Loil in 2019 de kerk overnam, is zijn taak eigenlijk één op één overgegaan. “Net als bijvoorbeeld de schoonmaakploeg van de kerk, die haar rol ook weer gewoon heeft oppakt”, zegt Herman. Samen met Joep Buiting en Jan Lanters vervult hij nu nog de rol van koster tijdens kerkelijke activiteiten. Gaandeweg kwam hier voor Herman ook het sleutelbeheer bij, wat hij samen met Tim Wijnholts doet. Dat zij beiden tegenover het kerkplein wonen, zal hierbij zeker een rol spelen.

Geert Wanders voor De Zomp

Geert Wanders (65) woont samen met Lea aan de Groenestraat in Loil en ze hebben drie zoons. Geert was tot anderhalf jaar geleden werkzaam bij de gemeente Doetinchem. Geert is eigenlijk nog een nieuweling als beheerder. Pas nadat de gemeente Montferland in 2019 het gebouw de Zomp, en hiermee ook het beheer, overdroegen, nam hij deze taak op zich. Hij had al eerder aangegeven een bijdrage aan ’t Hart van Loil te willen leveren, op een andere manier dan binnen een van de werkgroepen. Met Harry Elfrink beheert hij nu de Zomp.

Zowel Herman als Geert zijn al jarenlang actief bij veel activiteiten en verenigingen in Loil. Betrokkenheid en belangstelling is hun belangrijkste drijfveer, waarbij Geert een sportieve en Herman een meer kerkelijke achtergrond heeft. Beide heren vinden de sociale samenhang en aandacht voor elkaar belangrijk en willen daaraan graag een bijdrage leveren.

De beheerderstaak bestaat voor Herman uit het openen en weer sluiten van de kerk op het moment dat daar activiteiten plaatsvinden en allerlei ‘kosterswerkzaamheden’ tijdens kerkelijke diensten. Ook zorgt hij ervoor dat de omgeving rond de kerk er netjes uitziet. Het openen en sluiten van de deuren van de Zomp is de voornaamste rol van Geert. Nu het seizoen weer is gestart, is dit een dagelijkse bezigheid. Daarnaast verricht hij de wekelijkse schoonmaak en opruimwerkzaamheden rond de Zomp.

Nu ’t Hart van Loil en daarmee de verdere samenwerking tussen de kerk en de Zomp en de bijbehorende verenigingen nog in de opstartfase zit, vraagt dit veel van de beheerders. Het brengt veel, steeds weer terugkerende, verplichtingen met zich mee. Zowel Herman als Geert geeft aan dat het eenvoudig terug kunnen vallen op een vervanger nog moet groeien. Ze laten uitdrukkelijk weten dit niet specifiek voor de kerk of welke vereniging dan ook te doen, maar voor Loil.

Met de realisatie van ’t Hart van Loil hopen ze dat de verenigingen en organisaties in Loil nog meer gaan samenwerken, en dat de vrijwilligers niet specifiek voor hun ‘eigen onderdeel’ strijden en werken, maar meer voor het geheel. Om alles te kunnen blijven organiseren zullen, in verband met de hogere pensioenleeftijd en allerlei andere ontwikkelingen, verenigingen en hun vrijwilligers hun krachten nog meer moeten bundelen.

Herman en Geert beseffen dat er nog veel moet gebeuren, maar vinden de voorbereiding en de hieruit voorkomende plannen voor ’t Hart van Loil fantastisch. Ze spreken hun waardering uit voor iedereen die hiermee bezig is. Maar ook voor iedereen die zich op welke manier dan ook inzet om het wonen en leven in Loil mooi te maken en te houden.


PRESENTATIE PLAN NIEUW DORPSHUIS

Category : Geen categorie

Woensdag 22 juli zijn de meest actuele plannen rondom ‘t Hart van Loil gepresenteerd. De gemeente Montferland gaf een duidelijke toelichting op het bestemmingsplan en de architect presenteerde het eerste ontwerp van het nieuwe dorpshuis. Zo’n zestig aanwezige mensen konden daarna, in de vorm van een brainstormsessie, op de plannen reageren. De voormalige kerk was voor deze avond geheel volgens de coronaregels ingericht.

Het bestemmingsplan van de gemeente Montferland

Na een welkomstwoord en uitleg over het programma van de avond gaf gastheer Maarten Hoksbergen het woord aan Lucas Meuleman van de gemeente Montferland. Lucas gaf een heldere toelichting op het proces, het bestemmingsplan en de daarbij behorende procedure. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, voorschriften en een plankaart. Die drie elementen vormen samen het juridische planologische jasje om het gehele plan van ’t Hart van Loil.

In het bestemmingsplan is onder meer aangegeven hoe hoog een gebouw mag worden, hoeveel oppervlakte er binnen een bepaald gebied mag worden gebouwd, en welke functies er mogen worden gerealiseerd. Ook is door middel van verschillende onderzoeken aangetoond dat er geen belemmeringen voor de gewenste ontwikkelingen zijn. Op het terrein van de huidige Zomp kunnen volgens het bestemmingsplan maximaal vier woningen gebouwd worden.

Het bestemmingsplan ligt tot en met 18 augustus 2020 ter visie. Binnen deze termijn kan iedereen zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland. Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Architect

Na een korte toelichting door Harm Peters op de architectenkeuze en het verdere proces rondom ’t Hart van Loil tot nu toe, gaf hij het woord aan architect Stephan Roelvink van Duoplan Doetinchem Architecten. Stephan presenteerde vervolgens zijn eerste ontwerp van het nieuwe dorpshuis, ook wel MFA (Multifunctionele Accommodatie) genoemd.

Met een duidelijk verhaal, dat werd ondersteund door functionele illustraties, gaf ook hij een heldere visie op het ‘ideaalplaatje’ dat volgens hem binnen de vastgestelde uitgangspunten realiseerbaar is. Enkele, in eerste instantie, opvallende en verrassende elementen binnen het ontwerp zijn:

 • Het gehele gebouw wordt voorzien van een souterrain dat drie meter verdiept wordt aangelegd. Dat betekent dat de bebouwing ongeveer maar maximaal 5 meter boven het maaiveld uitkomt. Daardoor is de invloed van het gebouw op de omgeving beperkt en blijft de uitstraling van het parkachtige karakter van de omgeving gehandhaafd.
 • Door het verdiept aanleggen is er een ondergrondse verbinding mogelijk tussen het nieuwe gebouw en de voormalige kerk. Hierdoor hoeft het nieuwe gebouw bovengronds niet met de voormalige kerk te worden verbonden en wordt het mogelijk om rondom alle gebouwen vrijliggende en doorlopende paden te ontwerpen.
 • De architect stelt in zijn ontwerp voor om de voormalige bibliotheek te verwijderen om de gewenste opening te creëren en looproutes mogelijk te maken. Ook de bereikbaarheid via de parkeerplaats aan de Kloosterstraat wordt hiermee sterk verbeterd. Daarnaast krijgt, door deze opening, de kerk zijn oude ‘grandeur’ terug.
 • Om ruimte te besparen kan er gebruik gemaakt worden van ‘teamlockers’. Dat zijn kasten waarin elftallen hun kleding hangen, zodat de kleedruimte ook door een ander team gebruikt kan worden. Dat werkt ruimtebesparend en scheelt veel kosten.

Tot zover slechts enkele aspecten uit het ontwerp. Het is onmogelijk om het hele verhaal van de architect hier weer te geven. Wie de complete toelichting van de architect op het ontwerp wil zien en horen, op YouTube staat een filmpje dat op 22 juli gemaakt is: https://youtu.be/lB0DZU1jeQU
*Presentaties beginnen na 7:55 minuten.

Brainstormen

Na de presentatie van architect Stephan Roelvink werden de aanwezigen in negen groepjes verdeeld en was het de hoogste tijd voor de ‘brainstormsessie’.

Hoewel alle aanwezigen enthousiast waren over het ontwerp, kwamen er toch ook veel tips en ideeën op tafel. We noemen er zo maar een paar:

 • De kantine van schuifwanden voorzien, zodat er meerdere kleinere ruimten gecreëerd kunnen worden?
 • Aandacht voor de maximale bouwhoogte van 7 meter in het bestemmingsplan. Is dat wel voldoende als het geheel toch bovengronds gebouwd moet worden?
 • Aandacht voor het aantal vergaderruimten. Zijn die er, nu alle Loilse verenigingen gebruik van het nieuwe gebouw gaan maken, wel voldoende?
 • Is het technisch en financieel mogelijk om een lift te bouwen tussen de nieuwe MFA en de voormalige kerk?
 • Onderzoeken of de trap tussen de nieuwbouw en de voormalige kerk vervangen kan worden door een hellingbaan. Daarmee wordt het geheel een stuk toegankelijker.
 • Er lijkt in dit plan geen ruimte of aandacht te zijn voor het toevoegen van de Sint Jozefschool aan deze locatie. Is dat geen gemiste kans?

Ook dit zijn maar slechts een paar ideeën die uit de brainstormsessie naar voren zijn gekomen. Er is een totaallijst gemaakt met alle suggesties die zijn gedaan en alle vragen die zijn gesteld. De lijst is te vinden op de website van ‘t Hart van Loil: https://hartvanloil.nl/opbrengst-brainstormavond/.

Onder andere deze totaallijst vormt de basis om de plannen weer een vervolg te geven. Zowel de architect als de werkgroepen ‘nieuwbouw en planologie’ en ‘vernieuwing kerk’ zullen alle suggesties en vragen afwegen en de mogelijke verbeterpunten meenemen.

Samensmelten

Een mooie extra opbrengst van de avond was het feit dat bleek dat de plannen van de nieuwe MFA en de kerk nog te veel twee afzonderlijke plannen zijn. In het proces tot nu toe was dat logisch, maar vanaf nu zullen ze meer met elkaar moeten samensmelten. Want vooral qua functionaliteit worden de twee gebouwen ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden.

Financiële haalbaarheid

Zowel het plan van de architect, als de mogelijk te realiseren suggesties van de brainstormavond, zullen binnenkort op financiële haalbaarheid worden getoetst. Dan zal blijken of de mooie ambities uit het eerste conceptplan kunnen worden uitgevoerd, of dat het plan op onderdelen moet worden bijgesteld.

Bedankt

We bedanken Lucas en Stephan voor hun heldere presentaties. Alle aanwezigen bedankt voor het meedenken en jullie betrokkenheid. De mensen van de techniek bedankt voor het verzorgen van het geluid en het streamen van de beelden. En de mensen van de catering bedankt voor het verzorgen van de koffie en de drankjes.

We zijn trots dat ook deze avond weer is gebleken dat we samen goed op weg zijn om iets moois te bouwen!


Opbrengst brainstormavond 22 juli 2020

Category : Geen categorie

Wij zijn zeer tevreden met het verloop van de brainstormavond. Er zijn mooie ideeën naar voren gekomen. Zie hieronder de opbrengst van de ideeën tijdens de brainstormavond. 

Heb je de presentaties gemist? Kijk de opnames dan hier terug: https://youtu.be/lB0DZU1jeQU
*Presentaties beginnen na 7:55 minuten.

Schiet je nog wat te binnen, laat het dan weten via info@hartvanloil.nl.

Bedankt voor jullie inbreng! Dit wordt zeer gewaardeerd! 

1. Wat is jouw idee van de buitenkant?

Mooi idee dat het gedeelte onder het maaiveld zit, geen kolossaal groot gebouw qua aanzicht
Eventuele optie om het terras te verschuiven naar de kant van het voetbalveld, zodat men vanaf het terras zicht op het hoofdveld is.
Terras zoals nu getekend zit niet in de zon zijde.  
Optie voor een dakterras, aan zijde van voetbalveld?
Wij vonden het ondergronds bouwen verrassend en zeer effectief ook voor het parkachtige element bovengronds. 
Het café lijkt erg uitnodigend, en mooi vormgegeven. 
De paden natuurlijk vloeiend en lekker veel groen.
De sloop van de voormalige bibliotheek past logisch in dit geheel.
Gebouwhoogte BP 7m is te laag, mocht het niet verdiept gebouwd gaan worden. 
In planvorming wel visie opnemen voor school
Hout onderhoud?
Eerste indruk is mooi! Paviljoen met glas is mooi, open en transparant. 
Doorbraak bibliotheek is perfect. Andere deel mag ook weg. 
Kan het nieuwe plan geprojecteerd worden op de bestaande situatie?
Mag men ondergronds voorbij de gevellijn?
Hout is mooi. Houd rekening met verkleuring van het hout. 
Oogt donker op de print
Mooie opening aan de Kloosterstraat
Schuifpuien naar het terras
Connectiviteit met de kerk top. Maar mis wel echt de connectie met de belangrijkste speler Sv Loil.
Top, ziet er strak uit. 
Combinatie van hout / steen positief. Veel glas oogt mooi + ruimtelijk. 
Buitenzijde positieve uitstraling. Veel zicht van de kerk blijft bewaard. 
Mooie open doorgang.
Mooi compact, niet te hoog.
Materiaal mooi. 
Variant 2 is onze voorkeur. 
Allen vinden het mooi, met veel glas
Proberen natuurlijk kleuren en materialen te gebruiken. 
Voorgevel wel veel glas, vanwege inkijk het glas aanpassen. 
Het aanzicht van het gebouw is heel mooi. 
Mooi. Mogelijk ophogen met zand tegen zijkant en gras erop. 

2. Wat vind je van de indeling?

Proberen vanuit horeca gedeelte zicht op het voetbalveld te creëren.
Zoveel veel mogelijk ruimte maken, ruimte is altijd tekort. Denk aan opslagruimtes, vergaderruimtes, enz.
Zijn er voldoende vergaderruimtes? Of kan er in de pastorie ook nog vergaderd worden?
Ramen tussen kantine en sporthal een mogelijkheid bieden om te blinderen. Niet iedereen zit te wachten om bekeken te worden tijdens het sporten.
Is de toiletgroep toereikend voor grote evenementen, zoals een groot sport toernooi, carnaval, enz?
Kantine verdeelbaar maken in kleine ruimtes, mbv scheidingswanden.
Lift, van uit de kerk naar toiletgroep.
Tribune voor in de sporthal, (opklapbaar)
Afmetingen zaalvoetbalveld haalbaar?
Ramen tussen kantine en sporthal schuifbaar maken zodat men contact heeft met sporthal.
De ondergrondse gang leek wat smal voor 2-richtings verkeer, en bij paniek/brand. 
Trappen sociaal onveilig.
Indeling keuken / magazijn / koeling i.o.m. horeca expertise, is nu niet handig. 
Ook verbinding kerk –> MFA op maaiveld. 
Toiletten op gang is prima. 
Waarom twee volleybalvelden? Nu 1. 
Kunnen de kleedruimten 90 graden gedraaid worden?
Technische ruimte verplaatsen (zie onderstaande reden)
Toiletgroepen centreren i.p.v. bij de kleedkamers
Hellingbaan i.p.v. trap –> sluis <–> breedte?
Lockers bij kleedkamers
Qua kleedkamers voorstander van het gewenste plan, 8 kleedkamers totaal. 
Vergaderruimte en docentenruimte samentrekken i.v.m. gelijktijdige vergaderingen. 
Terras / Kantine in L-vorm met zicht op voetbalveld. 
EHBO aan vuile gang?
Airconditioning
Openbare WiFi
Niet in elke kleedkamer een aparte wc. Een 2e (grote) toiletgroep volstaat hier ook. 
Kan het horeca gedeelte naar het voetbal worden gedraaid? In het oorspronkelijke plan was hier sprake van. Over het algemeen zijn er vaker activiteiten op de velden dan achter de pastorie. Dus de verbinding met de sport wordt groter. 
Daarnaast “mist” een terras bij het veld. 
Vergaderruimte / docenten + bestuurskamer –> 1 ruimte met schuifwanden + kastenwand
30 m2 keuken zeker handhaven
Kast voor schoonmaakspullen ontbreekt. 
Berging kerkhof dichtbij kerkhof, niet in nieuwbouw. 
Linkerhoek –> als het niet nodig is, kan het niet naar achteren?
Schuifwand in de kantine? 
Vergaderruimte voor 25 personen. 
Mindervalide: kunnen die ook vanaf de kerk binnendoor?
Schuifpui
Balkon naar de sporthal, meer interactie. 
Bestuurskamer = vergaderruimte
Wc op de gang of als één groep bij elkaar. 
Lockers en wc omgedraaid. 
Lift is belangrijk! Of een helling –> bereikbaarheid sporthal. 
Proberen bouwvlak te vergroten richting velden en dan kleedkamers niet verdiept maan aan de zijkant op maaiveld met dakterras erop met zicht op de voetbalvelden. 
Opslagruimte eventueel verplaatsen naar oude koetshuis. 
Kleedkamers sporthal kunnen dan onder kantine en er is meer ruimte voor sluis tussen kerk en dorpshuis. 
Boven eventueel: extra toilet lijkt ons wenselijk bij kantine. 
Hoezo een hok voor de beheerder? Kan ook gebruik maken van de andere ruimtes. 
Gang tussen de panden is te smal voor grotere groepen (1,50 meter samenleving), niet veilig. 
Grote toiletgroep is in principe voldoende voor sport. In kleedkamer is niet noodzakelijk. 
De trap kan breder en rechtdoor. Toiletblok naar andere hoek, ook technische ruimte. 
Één scheidsrechtersruimte is voldoende, kunnen ook locker gebruiken. 
Variant 2 is wat betreft kleedkamers beter. 
Ballenhok opslag trekker e.d., en ook de berging voor het kerkhof in een aparte berging. Makkelijk toegankelijk voor voetbal en kerkhof (kan makkelijk zelf worden gebouwd). Ook sporthal – kerkhof kant voetbalveld. 
Meer deuren in de kantine. Betere toegankelijkheid. 

3. Wat mis je nog qua ruimte?

Toiletgroep in de kerk, vooral voor grote evenementen.
Vergaderruimtes, deze kan men nooit genoeg hebben?
Ballenhok
Biljartruimte
Is er alle opslag voor het voetballen voorzien? Lijkt nu veel groter. 
Lift personen / goederen
Vergaderruimtes
Opslag / materiaalberging
Toiletvoorziening in de kerk? 
Facilitaire voorzieningen horeca in de kerk erg beperkt. 
EHBO zit onder de grond. Mag dat i.v.m. voetbal?
Ballenhok / materialen berging voebal
Terras aan voetbalzijde
Dakterras aan voetbalzijde
Overdekt terras (Basteom Steenderen)
Verlichting van het hart van Loil. 
Luik voor eten, in kantine, barpersoneel ontlasten. 
Verwarmd kalkhok, ballenruimte (verwarmd). 
Stalling voor tractor en materiaal Sv Loil.
Keuken in variant 2 groter maken. 
Berging kerkhof elders onderbrengen. 
Komt in de ontmoetingsruimte ook biljartruimte + soosruimte?
Universele toiletten man / vrouw. 
Begane grond ook toiletruimte m.n. ouderen / slecht ter been. 
Ruimte voor de jeugd (activiteiten).
Lockers voor de zaalsport volleybal. 
Alternatief: behoud kleedkamer 5 en 6 van de voetbal + bestuurskamer + ruimte voor opslag spullen van voetbal + minder kleedkamers bouwen. 
Ontmoetingsruimte moet opdeelbaar zijn in meerdere ruimtes. 
Opslagruimte voetbal voor ballen (kan naast kleedkamers als die verplaatst mogen worden). 
Biljartruimte
Bergruimte voetbalkantine
Kleine speelruimte voor kinderen
Ballenvoorraad hok.
Sedumdak: is verkoeling, vergroening en waterbuffer. 

4. Heb je nog aspecten die we zeker niet moeten vergeten?

Voldoende parkeerruimte met grote evenementen
Fietsenstalling, zowel bij de sport als kerk.
Extra stroomvoorziening bij grote evenementen. En snel aansluitbaar maken van bijvoorbeeld een aggregaat.
Dezelfde uitstraling paden en begroeiing door laten lopen in het park, en rondom de kerk. Zo creëer een compleet Hart van Loil.
Is er contact geweest met bijvoorbeeld DZC’68? Tegen welke problemen zij zijn naderhand tegen aan gelopen? Ga ook in gesprek met ander dorphuizen om de voor en nadelen te bespreken.
Toch proberen om de school in pasbaar te maken indien er over enkele jaren zich toch een optie voordoet.
Looproute vanaf huidige school naar hart van Loil i.v.m. bijvoorbeeld gymles in de sporthal. Kinderen hoeven dan niet over straat te lopen.
Sportvelden afsluitbaar maken wanneer er geen activiteiten zijn. Bijvoorbeeld een poort.
Logistiek aanvoer voor kantine, kan men dichtbij parkeren voor leveranciers?
Huidige AED verplaatsen, of een 2e AED
Opslag voor kerk? Totaal integraal beschouwen.
Indicatie meerprijs de grond in?
Terreininrichting fiets parkeren. 
Ruimtereservering school weg is jammer. 
Afsluiting souterrain, zodat men bij evenementen niet in de ontmoetingsruimte kan komen. 
Dakterras voor zicht op het veld
Dichterbij het voetbalveld betrekken, ook i.v.m. ruimte voor evt. school
Opslag ruimte t.b.v. voetbal extern plaatsen, dichterbij het veld. Evt. ruimte swithcen met blok toestellen, ehbo etc. 
Hoe maak je een kantine van glas gezellig?
Nieuw plan voor park i.v.m. bult –> hoogte / zicht voetbal. 
CO2 neutraal!
Benaming pand: Ton Bolder hal?
In de eerste schetsen (presentatie januari 2019) was ook ruimte voor nieuwbouw van de St Jozefschool. Deze komt in de huidige plannen (helaas) niet meer voor. Waarom niet?
Aandacht voor vergevorderde plannen woning in oude bibliotheek. 
Aan voetbalveldzijde ook een ingang begraafplaats. 
Privacy voor de buren? Is daar over nagedacht? Ook geluid. 
Aan de zijkant / voorkant van de sporthal ramen? Dan zien mensen dat er iets te doen is in de sporthal. 
Energieneutraal bouwen. 
Eventueel wadi ergens voor hemelwater afvoer (schijnt subsidie voor te zijn)
Loopdeur naast sluis voor rolstoelers om op maaiveld hoogte naar dorpshuis te kunnen, eventueel met overkapping op palen. 
Een lift lijkt ons noodzakelijk. 
Eventueel luifel om trap sneeuwvrij te houden. 
Terras richting voetbalveld.
Geschikt maken voor schoolopbouw. Als school verdwijnt, heeft het gebouw steeds minder functie tot verdwijning aan toe. 

De werkgroep ‘Nieuwbouw en Planologie’

Category : Geen categorie

In een eerder nieuwsbericht we gestart met het presenteren van de organisatiestructuur van ’t Hart van Loil en de verschillende werkgroepen. In deze editie: de werkgroep ‘Nieuwbouw en Planologie’. En deze werkgroep heeft groot nieuws, want er is inmiddels een keuze voor een architect gemaakt. Op woensdagavond 22 juli wordt er een avond georganiseerd waarop alle Loilenaren input kunnen leveren voor het definitieve ontwerp.

In deze editie stellen we de werkgroep Nieuwbouw en Planologie voor. Deze werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste mensen: Geert Wanders, Jeroen Verbeek, John Peters, Ries Berndsen, Sander Ebbing, Stefan Peters, Tim Wijnholts en Rob Nijenhuis. Rob is de vertegenwoordiger vanuit het stichtingsbestuur.

Dus de architect is bekend?

‘Ja! Architect Stephan Roelvink van Duoplan Doetinchem Architecten zal het nieuwe Hart van Loil gaan ontwerpen. De architectenkeuze is gemaakt na een zorgvuldig proces, waarin meerdere architecten een visiepresentatie hebben gegeven. Naast het stichtingsbestuur waren ook de werkgroepen ‘Nieuwbouw en Planologie’ en ‘Vernieuwing kerk’ betrokken.’

Kunnen Loilenaren nog input leveren?

‘Zeker. Op woensdag 22 juli is er een brainstromavond waarvoor alle inwoners van Loil worden uitgenodigd. Het plan dat er nu ligt wordt dan gepresenteerd, en iedereen is vrij om een reactie te geven. De input van deze avond zal de start zijn voor het definitieve ontwerp.’

Meer informatie hier: https://hartvanloil.nl/presentatie-plan-en-meedenken/

Wat is de taak en de verantwoordelijkheid van de werkgroep?

‘Onze eerste klus was een Plan van Eisen (PvE) te maken. Daarvoor hebben we de al eerder geïnventariseerde wensen en eisen van de verenigingen en de Sint Jozefschool gebruikt – oftewel: van de toekomstige gebruikers van het Hart van Loil. Daarnaast zijn ook de wensen van de gemeente Montferland, de KNVB en de Nederlandse Volleybalbond onderzocht en meegenomen. Als werkgroep Nieuwbouw en Planologie zijn wij verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van de nieuwbouwplannen en de bijbehorende infrastructuur.’

Op welke plek komt de nieuwe accommodatie?

‘Het nieuwe gebouw zal op nagenoeg dezelfde locatie worden gebouwd als in de eerder gepresenteerde plannen is aangegeven. De exacte afmetingen worden in samenspraak met de architect bepaald. Een aantal zaken is natuurlijk ook afhankelijk van het financiële plaatje. Zo zal er bijvoorbeeld bekeken worden of het mogelijk is om straks twee volleybalteams tegelijkertijd te laten trainen.’

Wanneer is de nieuwbouw klaar?

‘Als de financiële middelen het toelaten, zal er volgens de planning rond maart 2021 worden gestart met het grondwerk. De oplevering van de nieuwbouw zal dan medio december 2021 plaatsvinden.’

Hoe belangrijk is duurzaamheid?

‘Onze doelstelling is dat er zoveel mogelijk duurzame materialen worden gebruikt. Ook zal er gekeken worden of het mogelijk is materialen te hergebruiken, en of we gebruik kunnen maken van zonne-energie. De nieuwe accommodatie zal worden gebouwd door een aannemer. Om kosten te besparen onderzoeken we natuurlijk welke werkzaamheden er door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.’

Wie gaan er gebruik maken van de nieuwe accommodatie?

‘De meeste Loilse verenigingen hebben zich aangesloten bij de VvV (Vereniging van Verenigingen) en zullen gebruik maken van de nieuwe sportlocatie en het horecagedeelte in combinatie met de kerk. Naast hun reguliere activiteiten kunnen er ook andere evenementen worden gehouden. En uiteraard kunnen er ook door andere partijen evenementen worden georganiseerd.’

Wie gaat de nieuwe accommodatie beheren?

‘Over het beheer van de nieuwe accommodatie is nog geen duidelijkheid. Dat zal over een tijdje door het Stichtingsbestuur worden opgepakt.’

Wanneer worden de nieuwe woningen gebouwd?

‘De geplande woningbouw op het terrein van de huidige Zomp kan uiteraard pas plaatsvinden als de Zomp gesloopt is. Dat wordt dus pas na 2021. De gemeente Montferland zal dit traject tegen die tijd oppakken.’


’T HART VAN LOIL EN HAAR WERKGROEPEN

Category : Geen categorie

’t Hart van Loil bestaat, naast de verschillende besturen, uit werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een connectie met één van de besturen. Hieronder staat kort beschreven wat de werkgroep doet en welke leden er actief zijn.

Nieuwbouw en Planologie: de doelstelling van deze werkgroep is om tot een mooi en nieuw Hart van Loil te komen. De werkgroep werkt hard aan de totstandkoming van de nieuwe accommodatie en de omgeving eromheen. Van architect tot materiaalkeuze, alles komt hier samen. Leden: Geert Wanders, Jeroen Verbeek, John Peters, Ries Berndsen, Rob Nijenhuis, Sander Ebbing, Stefan Peters en Tim Wijnholts.

Vernieuwing kerk: naast de nieuwbouw staat er al een prachtige (voormalige) kerk. Om deze multifunctioneel te laten zijn en veel te kunnen gebruiken is de werkgroep Vernieuwing kerk gecreëerd. Leden: Ferry Stienissen, Geert Scheerder, Hans Bloem, Hein Harmsen, Marcel Wiendels, Sander Ebbing, Stefan Peters, Tim Wijnholts en William Bloem.

Financiën: om alle plannen te kunnen realiseren is een goede financiële basis nodig. Deze werkgroep houdt zich bezig met de begrotingen, maar ook met de dagelijkse gang van zaken. De stroomrekening moet immers ook betaald worden, om maar een voorbeeld te noemen. Leden: Harrie Elfrink, Sander Bosman, Theo Wanders en Tonnie Bosman.

Subsidies en fondsenwerving: zonder subsidies, geen nieuw Hart van Loil. Het is nog een hele klus om de juiste instanties en subsidiepotjes te vinden. Leden: Geert Korte, Johnny Berendsen en Sander Bosman.

Beheer: het doel van deze werkgroep is om alles in goede banen te leiden. Ze verzorgt bijvoorbeeld het openen van de Zomp of de kerk, maar ook de kleine werkzaamheden zoals het vervangen van een lamp. Leden: Herman Jansen (eerste aanspreekpunt kerk en pastorie), Bertus Arendsen (gebruik aula), Ben Geurts, Jan Lanters,  Joep Buiting, Geert Wanders (eerste aanspreekpunt de Zomp), Harrie Elfrink en Simone Verbeek.

Horeca-commissie: om iedereen van een hapje en drankje te kunnen voorzien, kunnen we niet zonder een horeca-commissie. Van de inkopen tot het rooster voor de bardienst, het wordt door deze werkgroep geregeld. Leden: Angeline Rasing, Annechien Elfrink, Betsie Smits, Hugo van de Camp, Niels Tiemessen, Renate Wenting en Tonnie Bosman.

Ontwikkeling pastorie: voor de pastorie wordt gezocht naar duurzame verhuur van de ruimtes. Daarnaast is deze werkgroep ook het eerste aanspreekpunt voor de huidige bewoners Ben en Tineke. Leden: Ap Dieker, Geert Korte, Geert Stienissen, Harm Peters en Onne Heesen.

Activiteitencommissie: om de kerk, en later ook het nieuwe gebouw, veel te kunnen gebruiken, zullen er activiteiten worden georganiseerd. Dit hoeft natuurlijk niet alleen vanuit deze werkgroep te komen. Heb je ideeën, neem dan contact op met Edwin van Onna.

Communicatie: om informatie te delen, is goede communicatie belangrijk. Deze werkgroep probeert jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Mis je onderdelen waar je eigenlijk wel meer over wil weten, laat het dan weten. Dan kan er aandacht aan worden besteed. Leden: Esley Gies, Frank Gies, Maarten Hoksbergen, Onne Heesen, Simone Verbeek en Tonnie Peters.

Mocht je vragen hebben of ons ergens mee willen ondersteunen, spreek dan gerust één van de hierboven genoemde mensen aan!


PRESENTATIE PLAN EN MEEDENKEN

Category : Geen categorie

 • Waar: in de kerk in Loil
 • Wanneer: woensdagavond 22 juli 2020
 • Aanvang: kerk open om 19:45 uur, start om 20:00 uur

Duoplan Doetinchem Architecten gaat het nieuwe Hart van Loil ontwerpen. Architect Stephan Roelvink heeft een eerste schetsontwerp, en daarbij duidelijke visie, gepresenteerd. Samen met hem wordt er een ‘brainstormavond’ georganiseerd op woensdagavond 22 juli 2020. De kerk is geopend vanaf 19:45 uur en om 20:00 uur beginnen we.

Wat gaan we doen?

Nadat de stichting heeft toegelicht hoe de architectenkeuze tot stand is gekomen, zal de architect zijn visie presenteren. Hij zal laten zien hoe het gebouw er globaal uit komt te zien. Daarna gaan we in kleine groepen brainstormen over de plannen. Misschien heb je goede aspecten die op dat moment over het hoofd zijn gezien, of andere tips waarmee de architect aan de slag kan. Alle ideeën zullen we bij het keuzeproces voor het definitieve ontwerp meenemen.

In verband met het Coronavirus en de RIVM-richtlijnen, graag aandacht voor het volgende:

 • Je dient je voor deze avond aan te melden door dit formulier in te vullen: https://forms.gle/HHHiWDrEZevDvowy5 of een mailtje te sturen naar info@hartvanloil.nl.
 • Er zijn ongeveer 50 plaatsen beschikbaar. Vol = vol. Zodat we op de avond zelf geen mensen teleur moeten stellen. Bij teveel aanmeldingen krijg je vooraf bericht dat je helaas niet aan de brainstormavond kunt deelnemen.
 • Kom met maximaal één persoon per huishouden. Zo kunnen we een breder publiek informeren en bereiken.
 • Voel je je niet fit, blijf dan thuis meld je, indien mogelijk, tijdig af.

BESTEMMINGSPLAN EN PROCEDURE

Category : Geen categorie

Om alle prachtige plannen te kunnen realiseren moet eerst het huidige bestemmingsplan worden herzien. De gemeente Montferland heeft daarom een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat het mogelijk maakt de nieuwe accommodatie te realiseren. En de woningen op het terrein waar nu de Zomp staat. Uiteraard krijgen de voormalige kerk, de pastorie en het gehele gebied eromheen ook een nieuwe bestemming. Het bestemmingsplan is een juridisch planologisch kader waarin bijvoorbeeld het aantal woningen, de maximale hoogte van de gebouwen, de maximale afmetingen, de situering van de parkeerplaatsen en nog veel meer ruimtelijke aspecten zijn vastgelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 8 juli 2020 tot 18 augustus 2020 ter inzage. Wie het bestemmingsplan wil inzien kan terecht bij de receptie van het gemeentehuis in Didam. Het is ook digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de naam ‘Loil, Dorpsplan’).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een iedereen zijn/haar zienswijze over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland. Informatie daarover is ook te vinden op ‘Ruimtelijke Plannen’.  Als je vragen hebt over het bestemmingsplan en de daarbij behorende procedure, dan kun je die stellen door te mailen naar info@hartvanloil.nl.


Loil Proficiat!!! En nu “d’r an”!

Category : Geen categorie

Eind december is bij de notaris de Vereniging van Verenigingen ’t Hart van Loil opgericht. Daarmee is een memorabel jaar voor de Loilse gemeenschap afgesloten. Een jaar waarin de Loilse bevolking het besluit nam om Kerk, Pastorie en Zomp over te nemen. De regiegroep, bestaande uit een aantal voorzitters van de Loilse verenigingen, aangevuld met enkele fanatieke financiële specialisten en gemotiveerde kartrekkers, hebben waanzinnig veel tijd en energie gestoken om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen. De juridische structuur werd vormgegeven door het oprichten van de Stichting (eigenaar van het vastgoed kerk, pastorie en Zomp) en de Vereniging (o.a. verhuur en exploitatie van de kantine). De Raad van Toezicht telt momenteel 2 leden en zal binnenkort worden uitgebreid met een derde lid.

Dit is pas het begin…  Met de overdracht van de gebouwen werd ook de verantwoordelijkheid en exploitatie overgedragen. Niet alleen aan de Stichting en de Vereniging, maar ook aan de gehele Loilse gemeenschap. Want met het instemmen door de verenigingen en parochianen met de overname- en de bouwplannen, namen ze ook de medeverantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van de plannen.

We verwachten immers straks allemaal in een mooie multifunctionele kerk te komen, dat onze kinderen kunnen sporten in een veilige en schone sporthal, dat de kleedkamers en toiletten superschoon zijn en dat we te allen tijde in de kantine een kopje koffie of een biertje kunnen nuttigen. En dat kan ook, maar iemand (lees vrijwilliger) moet dat dan wel “even” doen.

Dat kan alleen als we als inwoners met elkaar bereid zijn om ons steentje bij te dragen. En wanneer elke vereniging de broodnodige vrijwilligers levert om niet alleen hun eigen activiteiten te ondersteunen, maar ook, wanneer het nodig is, in te springen bij activiteiten van andere verenigingen.  Samen moeten we ’t Hart van Loil kloppend houden.

Dit prachtige initiatief, dat we met ons allen hebben omarmd en toegezegd hebben te ondersteunen, kan alleen slagen en worden uitgevoerd als we het samen doen!

Wij als voorzitters van het  bestuur van de Stichting en de Vereniging van ’t Hart van Loil gaan er in ieder geval voor. We vertrouwen erop dat we samen met jullie een prachtige toekomst tegemoet gaan. 

Met vriendelijke  groet,

Harm Peters en Martin Tiemessen


Vrijwilligersavond voor kantinevrijwilligers

Category : Geen categorie

De kantinecommissie en de Vereniging van Verenigingen van ’t Hart van Loil nodigen alle kantinevrijwilligers uit voor de vrijwilligersavond van ’t Hart van Loil op maandag 11 november. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in de kantine van de Zomp in Loil.

Deze uitnodiging is bedoeld voor alle kantinevrijwilligers, voor iedereen die in het verleden vrijwilliger is geweest en mensen die tijdens het ‘Happen en Stappen’ hebben aangegeven vrijwilliger te willen worden. Behalve veel oude én nieuwe vrijwilligers nodigen we ook de leden van alle verenigingen, betrokken bij ’t Hart van Loil, uit. Met z’n allen moeten we gaan zorgen voor een gezonde exploitatie van ’t Hart van Loil, en die ontstaat natuurlijk voor een deel in de kantine!

Nu nog in de kantine van de Zomp, en straks in het nieuwe dorpsgebouw. Alle hulp is welkom, én nodig. Daarom hopen we ook (weer) op jouw hulp te kunnen rekenen. We zouden het fantastisch vinden als ook jij in de toekomst in de gelegenheid bent kantinediensten te draaien. Vele handen maken tenslotte licht werk. En waarom zou je moeilijk doen, als het ook samen kan?

Vrijwilligersavond
Op de vrijwilligersavond krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat doet de kantinecommissie?
 • Wat houdt de Vereniging van Verenigingen van ’t Hart van Loil in?
 • Hoe ziet een bardienst eruit?
 • Hoe zit de planning in elkaar?

Natuurlijk hebben we daarnaast ook een leuke activiteit voor je in petto. Dus je hoeft niet alleen maar te luisteren! Je mag als vrijwilliger kantinediensten draaien als je 16 jaar of ouder bent.

Aanmelden
We willen graag weten hoeveel mensen we bij de vrijwilligersavond kunnen verwachten dus ben je erbij, stuur dan vóór woensdag 6 november even een berichtje via het contactformulier.

Hopelijk tot 11 november!